Akbar Rajan

Akbar Rajan

Chairman

Anjum Rajan

Anjum Rajan

Managing Director

Ravi Sharma

Ravi Sharma

Director

Abbas Rajan

Abbas Rajan

Director-Operations

Amisha Jethwa

Amisha Jethwa

Director – Global Immigration Services

Chrisin V

Chrisin V

Program Manager

Lorraine Barla

Lorraine Barla

Program Director

Ravi Trivedi

Ravi Trivedi

Business Development Manager

Karan Singh Rajwar

Karan Singh Rajwar

Director - Business Development

Tehseen B (Tisha)

Tehseen B (Tisha)

Recruitment Manager

Linus Rozario

Linus Rozario

Recruitment Consultant

Tushar G Avhad

Tushar G Avhad

Business Development Manager

Irene Fernandes

Irene Fernandes

Recruitment Manager

Amit Kadam

Amit Kadam

Program Manager

Bria Goddard

Bria Goddard

Account Manager

Sean Littlewood

Sean Littlewood

Immigration Co-ordinator

Amjad Rajan

Amjad Rajan

Director Finance and Accounting

Anam Khan

Anam Khan

Program Executive

Azina Rajan

Azina Rajan

Program Executive

Sanvi Gawade

Sanvi Gawade

Program Executive

Sidra Antao

Sidra Antao

Program Executive

Leah Sansoha

Leah Sansoha

Talent Acquisition

Lubna Barudgar

Lubna Barudgar

Project Executive

Javed Shaikh

Javed Shaikh

Program Executive

Nachilet Herlekar

Nachilet Herlekar

Program Executive

Rekshma Rajendran

Rekshma Rajendran

Trainee Immigration Co-ordinator

Sean D’Silva

Sean D’Silva

Program Executive

Balbir Dabgotra

Balbir Dabgotra

Program Executive

Samrat Chakraborty

Samrat Chakraborty

Program Executive